Polityka prywatności

W celu wypełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej: RODO, w związku z przekazaniem Fundacji przez Państwa danych osobowych, w imieniu Fundacji Fort III Pomiechówek informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Fort III Pomiechówek z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Smulikowskiego 1/3, 00-389 Warszawa), zwana dalej: Fundacją. Dane kontaktowe Fundacji: adres e-mail: fundacja@forttrzecipomiechowek.org, tel: (+48) 22 8280894; +48 501776082.
  2. Państwa dane osobowe zbierane są w celu realizacji zadań statutowych Fundacji oraz przekazywania Państwu informacji związanych z działalnością Fundacji.
  3. Fundacja przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska i adresu email oraz ewentualnie innych danych – jeśli zostaną one przez Państwa podane.
  4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane Instytutowi Pamięci Narodowej, w celu prowadzenia działalności badawczej, dotyczącej Fortu III w Pomiechówku.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane.
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
  7. W przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezgodne z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, będą Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  8. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), tj. na podstawie Państwa zgody (o ile zostanie przez Państwa wyrażona) oraz w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Fundację polegają na przetwarzaniu Państwa danych osobowych do celów wykonywania zadań statutowych Fundacji (aktualizacja listy więźniów, weryfikacja dokonanych zgłoszeń, utrwalanie losów więźniów, prace badawcze dotyczące Fortu III w Pomiechówku).
  9. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych w celu przekazywania Państwu informacji związanych z działalnością Fundacji - mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie.