Deklaracja Dostępności dla strony internetowej forttrzecipomiechowek.org

Fundacja Fort III Pomiechówek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Fundacja Fort III Pomiechówek.

  • Data publikacji strony internetowej: 2023-10-31.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-31.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-10-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-10-31.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Jeżółkowski, piotr@jezolkowski.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 828 08 94 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Fundacja Fort III Pomiechówek mieści się w Warszawie ul. Juliana Smulikowskiego 1/3. Do budynku prowadzi wejście od ulicy J. Smulikowskiego, trzeba pokonać jeden schodek. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dopuszcza się wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na poziomie parteru nie ma progów ani innych barier architektonicznych utrudniających poruszanie się. Siedziba znajduje się na półpiętrze, na które prowadzą 4 schody. Nie jest możliwe dostanie się do biura przez osoby poruszające się przy pomocy wózków inwalidzkich, natomiast możliwe jest spotkanie się na parterze.

W siedzibie znajdują się sofa i krzesła z oparciem, na których można usiąść.

Pracownikami wyznaczonymi do pomocy osobom z niepełnosprawnościami są pracownicy Fundacji, Prezes Fundacji Piotr Jeżółkowski, piotr@jezolkowski.pl, tel. 22 828 08 94.

Drogi ewakuacji wyznaczone są specjalnymi znakami bezpieczeństwa w postaci zielonych oznaczeń.

W promieniu 140-250 m znajdują się przystanki autobusowy o nazwie „Jaracza”, „Metro Centrum Nauki Kopernik”, a w promieniu do 400 metrów znajduje się Metro Centrum Nauki Kopernik. Przystanek „Most Poniatowskiego” posiada również stanowiska komunikacji tramwajowej. Dworzec kolejowy „PKP Powiśle” oddalony jest o około 450 metrów od budynku.

Staramy się, by spotkania organizowane przez fundację – zarówno te online, jak i offline – były dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.